Al onze bestellingen worden coronaproof behandeld!

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Beautique Maïté. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

 

 

1.IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

 

Beautique Maïté

Wilgenstraat 25

3300 Tienen (Oorbeek), België

 

Email: beautiquemaite@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE0542857134

Naam zaakvoerder: Maïté Dekeyzer

 

 

 

2. BESTELLING

 

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

Beautigue Maïté bevestigt de bestelling altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigings e-mail is verstuurd, is de koopovereenkomst nog niet definitief tot stand gekomen.

 

De orderbevestiging die de klant ontvangt wanneer hij een bestelling plaatst is slechts een bevestiging dat Beautique Maïté de bestelling goed ontvangen heeft. Beautique Maïté behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen (grote bestellingen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders).

 

 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

 

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient

de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk

te melden via beautiquemaite@gmail.com

Indien dit niet tijdig (binnen 14 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden of terugnemen.

 

 

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:

- De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

- De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

 

 

4. HERROEPINGSRECHT

 

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen mag de klant het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om de goederen te inspecteren. Het gekochte goed moet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggezonden.

 

Voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Beautique Maïté op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen via e-mail (beautiquemaite@gmail.com). Vervolgens vult de klant het retourformulier, dat bij de bestelling werd geleverd, volledig in.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld terugzenden aan Beautique Maïté (adres: Wilgenstraat 25, 3300 Tienen (Oorbeek)). De klant mag desgewenst de goederen ook persoonlijk overhandigen in de fysieke winkel (Wilgenstraat 25, 3300 Tienen (Oorbeek)) aan Maïté Dekeyzer. De Klant is op tijd als hij de goederen terugzendt/terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Beautique Maïté zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (onverwijderde etiketten), gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Beautique Maïté alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Beautique Maïté op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Beautique Maïté wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Beautique Maïté geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Beautique Maïté betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

- de levering van goederen waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 

- de levering of verstrekking van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Beautique Maïté geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 

- de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde gepersonaliseerde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

 

- goederen in solden

 

Het risico en bewijslast van tijdige uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

 

 

5. BETALING

 

De volledige betaling van de bestelling gebeurt op het moment van bestelling en gebeurt uitsluitend door de betaalmiddelen voorgesteld op de website van Beautique Maïté. Indien Beautique Maïté vaststelt dat de door de klant bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de levering automatisch uitgesteld en brengt Beautique Maïté de klant hiervan op de hoogte.

 

In het uitzonderlijke geval dat de bestelling door Beautique Maïté niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door de klant betaalde bedrag aan de klant teruggestort.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-Vooraf betalen via overschrijving. (Maïté Dekeyzer BE21377086966803 met vermelding van naam + Ordernummer.)

-Betalen bij afhalen in de winkel. (Wilgenstraat 25, 3300 Tienen)

 

Beautique Maïté is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

 

 

6. UITVOERING/ VERZENDING

 

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het

afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1-2 werkdagen via Bpost.

Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

 

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €6,00 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

 

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt.

 

Beautique Maïté voorziet gratis levering in héél België vanaf een bestelling van 75,00 EURO incl. BTW.

 

De levering gebeurt door Bpost, naamloze vennootschap van publiek recht.

Hoofdzetel: Muntcentrum, 1000 Brussel, België

Tel: +32 2 201 11 11; email: service.center@bpost.be

BTW BE0214.596.464 - https://www.bpost.be

Standaardkosten van de levering (verzending en verpakking):

België: 6,50 EURO

 

 

(Dit zijn de tarieven van Bpost die elk moment door hen kunnen worden aangepast.)

 

De klant ontvangt een track&trace code via e-mail zodat hij de status van de levering kan opvolgen.

 

De klant kan het aangekochte artikel in de winkel (Wilgenstraat 25, 3300 Tienen (Oorbeek)) komen afhalen desgewenst (zonder verzendingskosten).

 

 

 

7. GARANTIE

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de klant-consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

De consument-Klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt Beautique Maïté zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

 

Defecten die niet onder de garantie vallen:

 

- Normale slijtage van zolen, hakken en kleding

 

- Afslijting tip bij schoenen door normale slijtage van buitenaf

 

- Hielbeschadiging

 

- Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik

 

- Gebreken veroorzaakt door overmatige transpiratie

 

- Kleur afgaven en/of verkleuring van schoenen en kleding

 

- Pillen van kleding of schoenen (toename van pluizen)

 

- Gebreken ontstaan door wassen of drogen

 

- Slijtage aan badkleding

 

- Gebreken ontstaan door externe invloeden (wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën, etc.)

 

- Gebreken aan water- en winddichtheid van schoeisel of kleding, tenzij anders vermeld in de productomschrijving in onze webshop

 

- Artikelen die lichamelijke ongemakken veroorzaken vanwege het model, bijvoorbeeld zweten of blaren

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Beautique Maïté en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen. De Klant mag het artikel ook zelf naar de winkel brengen.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Beautique Maïté zo snel mogelijk schriftelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de kleding of accessoires worden aanvaard indien het betreffend kledingstuk of accessoire getoond wordt aan Beautique Maïté en indien deze klacht door Beautique Maïté gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de klant recht hebben op een gratis nieuw kledingstuk of accessoire van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

De items die worden teruggestuurd dienen ongedragen/ongebruikt te zijn, kleding die gewassen is of vlekken vertoond (v.b.: make-up) wordt geweigerd. Er is geen garantie op batterijen en op verkleuring van sieraden.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

 

8. Cookies

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Om de navigatie op de website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, gebruikt de website "cookies". Dit gaat meer bepaald over logbestandgegevens , zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine, browser, gegevens over het toestel, en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bekeken. Onze rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren en om de website aan de passen aan uw voorkeuren en interesses.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

 

9. GESCHILLEN

 

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

 

 

10. BINDING

 

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.